Bedrijfsgegevens en Leveringsvoorwaarden

Bedrijfsgegevens:

Cosmolife Nederland
Brugse Berg 100
5451 WP MILL
info@cosmolife.nl
06 14 700 389

Bank NL79KNAB0407191194
BTW nr. NL001895462B14
KVK inschrijving: 60636572

Inhoud Algemene voorwaarden:

 1. Overeenkomst
 2. Levertijd en verzending
 3. Aflevering en risico
 4. Ruiling
 5. Retourneren en herroepingsrecht
 6. Garantie voorwaarden
 7. Klachtenregeling
 8. Aansprakelijkheid
 9. Overige bepalingen
 10. Privacyverklaring en cookiebeleid

 

 1. Overeenkomst

De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 1. Levertijd en verzending

Verzendkosten

De verzendkosten binnen Nederland bedragen €6,95 per bestelling
De verzendkosten in België bedragen €15,00 per bestelling

Verzending en Levering

Cosmolife heeft een zeer uitgebreid assortiment veel is direct uit voorraad leverbaar. Indien door logistieke redenen onverhoopt je product niet op voorraad is ontvang je hierover bericht per mail of via telefoon en gaan we samen kijken hoe we dit op kunnen lossen.
Orders die op voorraad zijn worden binnen 2 dagen uitgeleverd. Wanneer je iets bestelt kan de levertijd van 2 dagen soms iets uitlopen echter in die omstandigheden wordt er contact met je opgenomen.
Orders besteld in het weekend worden op maandag verzonden, in geval van een feestdag anders dan het weekend wordt er de werkdag erna verzonden mits op voorraad. Houd rekening met de verwerkingstijd van je betaling. Dit gebeurt pas de volgende dag.
Zodra je bestelling wordt verzonden ontvang je een email met een track-ad-tracé link, tevens is het ook mogelijk om de gratis service Predict van DPD te gebruiken
Bezorging door DPD Hoe vaak worden pakketten bij de ontvanger thuis aangeboden?
Orders op werkdagen voor 21.00 uur besteld, worden vaak binnen 2 dagen geleverd. Orders besteld op vrijdag na 21.00 uur tot en met maandag 21.00 uur worden vaak op dinsdag geleverd.
Met uw track-ad-tracé link van het pakket kun je de bezorgstatus volgen. Ben je niet thuis als DPD je pakket bezorgt? De chauffeur van DPD probeert eerst het pakket bij de ontvanger thuis aan te bieden.
Is hij niet thuis? Dan probeert hij het bij de naaste buren te bezorgen. Als deze ook niet thuis zijn dan wordt het pakket naar de dichtstbijzijnde Pick-up Parcel shop gebracht. Het pakket kan hier vanaf de volgende dag opgehaald worden door de ontvanger. De ontvanger wordt ook via e-mail geïnformeerde dat hij het pakket bij de Pick-up Parcel shop kan ophalen. De chauffeur laat altijd een berichtje achter in de brievenbus waar het pakket opgehaald kan worden. Je hebt de keuze uit één van de volgende opties:
Een pakket naar een zakelijk adres? Dan probeert DPD het pakket maximaal drie keer te bezorgen. De laatste keer is alleen op afspraak. Is het dan nog niet gelukt het pakket te bezorgen? Dan wordt het pakket retour gestuurd.

 • Ophalen is ook mogelijk. Heb je een klacht, is je pakket verkeerd bezorgd of is je pakket zoek? Neem dan contact op met onze Klantenservice via info@cosmolife.nl of bel DPD 09003734663 (€0,50 per gesprek)
 1. Aflevering en risico

Cosmolife Nederland is gerechtigd tot deelleveringen.

De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door DPD teruggestuurd naar Cosmolife.

Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Cosmolife Nederland.

In geval de koper de producten geweigerd  heeft Cosmolife Nederland het recht u een factuur te sturen van de door Cosmolife Nederland gemaakte kosten.  Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de hoofdsom met een minimum van € 50,–

Levering geschiedt alleen bij voorruitbetaling middels onze onderstaande betaalmethoden.

 • Ideal    Betalen via je eigen internetbankierprogramma.
 • Paypal Veilig, snel en kosteloos online betalen.
 • Indien je geen gebruik wenst te maken van bovenstaande betaalmethoden dan kun je contact opnemen met info@cosmolife.nl of 06 14 700 389 hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht van €0,90.

Voor alle informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens leest u ons Privacyverklaring en cookiebeleid.

Verzendkosten zijn ten alle tijden voor rekening opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

In alle gevallen draagt opdrachtgever na aflevering alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

 

 1. Ruiling
  Uit hygiënisch aspect zijn onze energie doeken van omruiling en terugname uitgesloten. Een teruggave recht bestaat uitsluitend bij een ongeopende originele verpakking
 2. Retourneren en herroepingsrecht
  Als je niet tevreden bent met een artikel wat je bij ons hebt aangekocht dan heb je 14 dagen de tijd om (herroepingsrecht)  artikelen in originele onbeschadigde verpakking terug te sturen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je je aankoop fysiek in je bezit hebt gekregen.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.  Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons opgestelde herroepingsformulier. Je vindt dit formulier hieronder. Wij vragen je om dit formulier in te vullen en naar  ons te e-mailen info@cosmolife.nl . We vragen dit zodat het voor jou als klant simpelweg sneller gaat en voor ons efficiënter. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.  Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Je kunt vervolgens de producten retourneren naar het volgende adres:

Cosmolife
Brugse Berg 100
5451 WP Mill
Voeg aan het pakketje je naam en ordernummer toe en het herroepingsformulier , zodat we je Retour herkennen en alles snel en efficiënt kunnen afhandelen.

Formulier voor herroeping:

Aan: Cosmolife, Brugse Berg 100, 5451 WP Mill  E-mail: info@cosmolife.nl.

Ik/Wij*                                ___________________________________________

deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wil herroepen:

(vermeld minimaal het artikelnummer en de omschrijving van het product)

Besteld op*/ontvangen op*:    ______________________________

Cosmolife Ordernummer:       ______________________________

Uw naam en contactgegevens:

(vermeld minimaal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer)

[Handtekening consument(en)]

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend, vermeld u de inhoud van dit formulier in een email dan is uw verzending ook uw handtekening)

Download hier het Europese modelformulier.

 1. Garantievoorwaarden
  Bij onze artikelen zit een garantiekaart die volledig ingevuld dient te worden alleen dan is de garantie van toepassing.
  Indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden vervalt de garantiebepaling.
  Indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden of gebruikt vervalt de garantiebepaling.
 2. Klachtenregeling
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd na dat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in op te lossen.

 1. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade door (verkeerd) gebruik van een van onze producten zal Cosmolife Nederland niet aansprakelijkheid zijn of kunnen worden.

 

 

 1. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden kunnen verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Privacyverklaring en cookiebeleid

 

Respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze kanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website cosmolife.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Cosmolife Nederland, gevestigd te Mill, Brugse Berg 100, 5451 WP , KvK nummer: 60636572

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt. Zijn beschermd  bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,  is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder ander virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van ieder actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door onze administratie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeervaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de order voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b  AVG geeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@cosmolife.nl  .

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden ogenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijk het verplichte karakter van deze informatie aangegeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@cosmolife.nl .

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegen komt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek  aan onze website geplaats wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken cookies van de volgende soorten op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc, telefoon en tablet het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd

Voor meer informatie over het gebruikt, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen. https://autotiteitpersoonsgegevens.nl

Artikel 12 – Beeld materiaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort gij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot onze Administratie bereikbaar via email info@cosmolife.nl